Idąc do kina myśla­łam, że jest to histo­ria o tym, jak chło­pak ze zde­for­mo­wa­ną twa­rzą, wyszy­dza­ny, ukry­wa­ją­cy się przed ludź­mi w heł­mie kosmo­nau­ty, prze­cho­dzi prze­mia­nę w szczę­śli­we­go, cie­szą­ce­go się życiem dzie­cia­ka. Dopie­ro w mia­rę upły­wu kolej­nych minut odkry­wa­łam ze wzru­sze­niem, że boha­te­rem tego fil­mu jest  każ­dy, kto się w nim poja­wia. I my wszy­scy. To napraw­dę jest film o nas.… Czytaj dalej
Cza­sem słu­cha­jąc i czy­ta­jąc ludzi się złosz­czę. Cza­sem mam ocho­tę ich przy­tu­lić i powie­dzieć: napraw­dę cały świat nie jest zor­ga­ni­zo­wa­ny po to, by robić Ci na złość i Cię obra­zić. A cza­sem, po pro­stu, opa­da­ją mi ręce z bez­sil­no­ści i chcia­ła­bym tyl­ko zapy­tać: dla­cze­go nie może­my żyć i pozwo­lić żyć innym? Świat podzie­lo­ny został na milio­ny spo­so­bów: mamy róż­ne pań­stwa,… Czytaj dalej
Welco­me, Win­ners! Dziś zosta­nie­cie nowo­jor­ski­mi mara­toń­czy­ka­mi! – to pierw­sze sło­wa, któ­re dotar­ły do mnie po opusz­cze­niu auto­bu­su na Sta­ten Island. Zapo­mnia­łam tam, że w Pol­sce toczy się dys­ku­sja o tym, kto może czuć się zwy­cięz­cą, wzię­łam głę­bo­ki oddech, uśmiech­nę­łam się i ruszy­łam przed sie­bie. Kon­tro­la bez­pie­czeń­stwa była dość szcze­gó­ło­wa – kil­ka dni wcze­śniej w Nowym Jor­ku miał miej­sce atak ter­ro­ry­stycz­ny,… Czytaj dalej
Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek Czytaj dalej
Ten dosko­na­ły wywiad prze­pro­wa­dzi­ła moja przy­ja­ciół­ka, Mar­ta Mala­r­ska-Wal­czak. Pier­wot­nie opu­bli­ko­wa­ny został na por­ta­lu dlaurody.pl *** Zro­zu­mieć nie­płod­ność, czy­li jak nie wsty­dzić się mówić o cho­ro­bie, jak sobie pomóc i funk­cjo­no­wać w spo­łecz­no­ści, któ­ra nie zawsze nas rozu­mie – roz­mo­wa z Panią psy­cho­log Doro­tą Gaw­li­kow­ską. W Pol­sce żyje ogrom­na licz­ba osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem nie­płod­no­ści. Jestem jed­ną z nich.… Czytaj dalej

TV

Pytanie na śniadanie

21 września 2017
Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek Czytaj dalej

Motywacja

Nie Twoja wina

10 września 2017
Odkąd pamię­tam lubi­łam być odpo­wie­dzial­na. Jesz­cze kie­dy byłam dziec­kiem, nauczy­ciel­ki wycho­dząc z sali na chwi­lę, pro­si­ły o to, żebym pil­no­wa­ła porząd­ku. Nie czu­łam się z tym zbyt dobrze, bo z oczy­wi­stych przy­czyn sytu­acja gene­ro­wa­ła napię­cie mię­dzy gru­pą, a mną, ale też zawsze lubi­łam być odpo­wie­dzial­na, dbać o innych i w jakiś spo­sób ich pro­wa­dzić. Tego zaczę­łam się uczyć bar­dzo szyb­ko.… Czytaj dalej

Kryzysy

Musi się wyboleć

27 sierpnia 2017
„Ale to może dobrze, że masz tak dużo pra­cy, przy­naj­mniej za dużo nie myślisz o tym, co się dzie­je”, usły­sza­łam wie­lo­krot­nie w cią­gu ostat­nich tygo­dni. *** W dobie moty­wa­cyj­nych memów,  filo­zo­fii suk­ce­su,  wiecz­ne­go opty­mi­zmu i pozy­tyw­ne­go podej­ścia do życia bra­ku­je, przy­naj­mniej mnie, mowy o tym, że cza­sem napraw­dę bywa w naszym życiu źle i że to jest nor­mal­ne. Że są… Czytaj dalej


Doing things changes things.