Kil­ka dni temu sta­nę­łam przed lustrem i popła­ka­łam się. Nie dla­te­go, że nie­na­wi­dzi­łam odbi­cia, raczej z żalu — że moja pra­ca nie przy­no­si efek­tów, że nie mam kon­tro­li nad moim cia­łem w zakre­sie, w jakim chcia­ła­bym mieć, że nic wła­ści­wie nie idzie jak­bym chcia­ła. Wie­czo­rem jed­nak odby­łam 50-minu­­to­­wą sesję na orbi­tre­ku, mimo zniż­ki for­my, bra­ku wido­ków na popra­wę i ogól­ne­go… Czytaj dalej

Kryzysy

Urodziny

23 marca 2018
Uro­dzi­łam się 34 lata temu. Pół roku temu sie­dzą­cy naprze­ciw­ko mnie lekarz oznaj­mił, że jestem w tzw. okre­sie oko­ło­me­no­pau­zal­nym i od momen­tu aż będę “po”, dzie­lą mnie jakieś 2 lata. Sama nie wie­dzia­łam, jak się zacho­wać. Mie­li­śmy roz­ma­wiać o tym, cze­mu tyję, zamiast chud­nąć, o cukrze, może o insu­li­nie, może o tar­czy­cy, no nie wiem, może o wymów­kach, die­te­ty­ku? O… Czytaj dalej
Idąc do kina myśla­łam, że jest to histo­ria o tym, jak chło­pak ze zde­for­mo­wa­ną twa­rzą, wyszy­dza­ny, ukry­wa­ją­cy się przed ludź­mi w heł­mie kosmo­nau­ty, prze­cho­dzi prze­mia­nę w szczę­śli­we­go, cie­szą­ce­go się życiem dzie­cia­ka. Dopie­ro w mia­rę upły­wu kolej­nych minut odkry­wa­łam ze wzru­sze­niem, że boha­te­rem tego fil­mu jest  każ­dy, kto się w nim poja­wia. I my wszy­scy. To napraw­dę jest film o nas.… Czytaj dalej
Cza­sem słu­cha­jąc i czy­ta­jąc ludzi się złosz­czę. Cza­sem mam ocho­tę ich przy­tu­lić i powie­dzieć: napraw­dę cały świat nie jest zor­ga­ni­zo­wa­ny po to, by robić Ci na złość i Cię obra­zić. A cza­sem, po pro­stu, opa­da­ją mi ręce z bez­sil­no­ści i chcia­ła­bym tyl­ko zapy­tać: dla­cze­go nie może­my żyć i pozwo­lić żyć innym? Świat podzie­lo­ny został na milio­ny spo­so­bów: mamy róż­ne pań­stwa,… Czytaj dalej
Welco­me, Win­ners! Dziś zosta­nie­cie nowo­jor­ski­mi mara­toń­czy­ka­mi! – to pierw­sze sło­wa, któ­re dotar­ły do mnie po opusz­cze­niu auto­bu­su na Sta­ten Island. Zapo­mnia­łam tam, że w Pol­sce toczy się dys­ku­sja o tym, kto może czuć się zwy­cięz­cą, wzię­łam głę­bo­ki oddech, uśmiech­nę­łam się i ruszy­łam przed sie­bie. Kon­tro­la bez­pie­czeń­stwa była dość szcze­gó­ło­wa – kil­ka dni wcze­śniej w Nowym Jor­ku miał miej­sce atak ter­ro­ry­stycz­ny,… Czytaj dalej
Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek Czytaj dalej
Ten dosko­na­ły wywiad prze­pro­wa­dzi­ła moja przy­ja­ciół­ka, Mar­ta Mala­r­ska-Wal­czak. Pier­wot­nie opu­bli­ko­wa­ny został na por­ta­lu dlaurody.pl *** Zro­zu­mieć nie­płod­ność, czy­li jak nie wsty­dzić się mówić o cho­ro­bie, jak sobie pomóc i funk­cjo­no­wać w spo­łecz­no­ści, któ­ra nie zawsze nas rozu­mie – roz­mo­wa z Panią psy­cho­log Doro­tą Gaw­li­kow­ską. W Pol­sce żyje ogrom­na licz­ba osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem nie­płod­no­ści. Jestem jed­ną z nich.… Czytaj dalej

TV

Pytanie na śniadanie

21 września 2017
Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek Czytaj dalej


Doing things changes things.