Zapra­szam do obej­rze­nia 20-minu­to­we­go repor­ta­żu na temat mojej zmia­ny, któ­ry poja­wił się na ante­nie TVN Meteo Acti­ve. Dla­cze­go? Jak? Jak zaczę­łam? Co dalej? O tym wszyst­kim sta­ra­łam się w nim opo­wie­dzieć.

Tu możesz obej­rzeć mate­riał