tvn2Poni­żej znaj­dzie­cie krót­ki repor­taż na temat mojej zmia­ny i roz­mo­wę na żywo w stu­diu Dzień dobry TVN. Choć cykl Odważ(e)ni jest dedy­ko­wa­ny odchu­dza­niu, a czas był moc­no ogra­ni­czo­ny, to myślę, że uda­ło mi się prze­my­cić w nim tro­chę moje­go podej­ścia do tema­tu – czy­li nie wal­ki ze sobą, a pra­cy dla sie­bie, dla wła­sne­go zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia.

Bałam się tej tele­wi­zyj­nej przy­go­dy. Oba­wia­łam się reak­cji ludzi. Tym­cza­sem oka­za­ło się, że war­to być praw­dzi­wym w tym co się robi, bo ludzie to czu­ją. Dla­te­go dzię­ku­ję za abso­lut­nie fan­ta­stycz­ny odzew, cudow­ne wia­do­mo­ści pry­wat­ne i komen­ta­rze. To nie kokie­te­ria – nie spo­dzie­wa­łam się tego, a nie­któ­re sygna­ły od Was napraw­dę mnie szcze­rze wzru­szy­ły.

Zapra­szam do oglą­da­nia i – jeśli macie chęć – komen­to­wa­nia 🙂
Aby odtwo­rzyć film, wystar­czy klik­nąć w zdję­cie poni­żej:)

tvn