Zrozumieć niepłodność: wywiad z ps...

26 września 2017 | 4 komentarze


Ten dosko­na­ły wywiad prze­pro­wa­dzi­ła moja przy­ja­ciół­ka, Mar­ta Malar­ska-Wal­czak. Pier­wot­nie opu­bli­ko­wa­ny został na por­ta­lu dlaurody.pl *** Zro­zu­mieć nie­płod­ność, czy­li jak nie wsty­dzić się mówić o cho­ro­bie, jak sobie pomóc i...
Czytaj dalej
Doing things changes things.