Motywacja

16 lipca 2015 | 7 komentarzy


Nie­co ponad 10lat temu wra­ca­łam z moim ówcze­snym chło­pa­kiem ze spa­ce­ru. Byłam wte­dy w trak­cie typo­we­go odchu­dza­nia — licze­nie kalo­rii, kato­wa­nie się wska­za­nia­mi wagi. Na tam­ten moment było to minus 18kg. Pamię­tam, że kie­dy tak...
Czytaj dalej


Pierwszy krok

5 lipca 2015 | 4 komentarze


Oglą­da­łam ten obra­zek pew­nie z milion razy. Poru­szył mnie w swo­jej pro­sto­cie tak, że nie mogłam o nim zapo­mnieć. To dobrze, bo do zmian trze­ba emo­cji. Więc tak sobie patrzy­łam jakiś czas. Mia­łam chęć podzie­lić się nim ze zna­jo­my­mi, a...
Czytaj dalej


Wybory

28 czerwca 2015 | 7 komentarzy


W pią­tek pla­no­wa­łam iść na kon­cert nad Wisłą. Ład­na pogo­da, począ­tek week­en­du, lubia­na prze­ze mnie artyst­ka. Nie poszłam. Mia­łam do zro­bie­nia tre­ning. Pla­no­wa­łam go na rano, ale zaspa­łam, więc auto­ma­tycz­nie prze­su­nął się na ...
Czytaj dalej


Przymierzalnia

27 maja 2015 | 7 komentarzy


W lutym wybra­łam się z mamą na zaku­py. Nie­ustan­nie mam kło­pot z ubra­nia­mi – co kupię, to jest za chwi­lę za duże. Tak było i z kolej­ny­mi dżin­sa­mi. Od lat nie­na­wi­dzi­łam zaku­pów ubra­nio­wych. OK, w ogó­le nie prze­pa­dam za zaku­pa­mi,...
Czytaj dalej


A Ciebie kto nauczył, że nie dasz ...

17 maja 2015 | 9 komentarzy


Pod­czas jed­ne­go z bie­gów zetknę­łam się z dwo­ma, bar­dzo odle­gły­mi od sie­bie świa­ta­mi. Na naj­krót­szej tra­sie star­to­wa­li nie tyl­ko doro­śli, ale tak­że dzie­ci. Na star­cie peł­no było poubie­ra­nych w kolo­ro­we, spor­to­we wdzian­ka...
Czytaj dalej


Nie wydaje Ci się

10 maja 2015 | 2 komentarze


Pod­czas mojej nie­daw­nej wizy­ty w stu­diu Dzień dobry TVN opo­wie­dzia­łam o tym, jak cza­sa­mi trud­ne jest dla czło­wie­ka o ponad­stan­dar­do­wych wymia­rach roz­po­czę­cie upra­wia­nia spor­tu. Ludzie wyty­ka­ją pal­ca­mi, kpią, obra­ża­ją. Ki...
Czytaj dalej


Z kim walczysz?

3 maja 2015 | 7 komentarzy


3 lata temu, kie­dy zaczy­na­łam ukła­dać sobie w gło­wie to całe zmie­nia­nie nie wie­dzia­łam dokład­nie co i jak zro­bię. Ale wie­dzia­łam jed­no – że nie chcę już wal­czyć. Mia­łam za sobą kil­ka napraw­dę trud­nych lat. Nie­ła­twych prze­żyć. Wa...
Czytaj dalej


Kiedy burzę mury

21 kwietnia 2015 | 2 komentarze


Przez ileś lat wie­le rze­czy było dla mnie nie­do­stęp­nych. Zjeż­dżal­nie na base­nach, par­ki lino­we, bie­ga­nie, tenis, rower i cała masa innych. Czę­ścio­wo – obiek­tyw­nie, po pro­stu nie dała­bym rady z nich korzy­stać. A czę­ścio­wo dla­te­g...
Czytaj dalej
Doing things changes things.