Nie dasz rady?

23 października 2016 | 9 komentarzy


Kil­ka mie­się­cy temu pod­czas kon­fe­ren­cji dla kobiet pro­wa­dzi­łam pre­zen­ta­cję na temat zmian. Przed nią odby­wał się panel dys­ku­syj­ny, w cza­sie któ­re­go zapro­szo­ne panie dzie­li­ły się swo­imi histo­ria­mi, głów­nie biz­ne­so­wy­mi –...
Czytaj dalej


My, grubi, wbijamy wzrok w podłogę...

3 lipca 2016 | 27 komentarzy


On, wyspor­to­wa­ny, umię­śnio­ny, ubra­ny w mod­ną, dość obci­słą koszul­kę Under Armo­ur. Ona, z dużą nad­wa­gą, w luź­nych ubra­niach, przy­gar­bio­na, ze wzro­kiem wbi­tym w zie­mię. Bie­gną, truch­ta­ją. Macham jej, jak to bie­ga­cze mają w zwy­...
Czytaj dalej


Marzenia nie wiedzą, że powinny by...

12 czerwca 2016 | 3 komentarze


Wcho­dzi­li­śmy pod górę w dość żwa­wym tem­pie, tro­chę przy oka­zji sapiąc, ale też w mia­rę swo­bod­nie roz­ma­wia­jąc. Kamyk po kamy­ku, krok po kro­ku, zda­nie po zda­niu. Przez dłuż­szą część tra­sy widzie­li­śmy głów­nie drze­wa, ale po kil­ku...
Czytaj dalej


Nie ma sukcesów z odroczoną płatno...

5 czerwca 2016 | 6 komentarzy


Praw­do­po­dob­nie każ­dy chciał­by odnieść jakiś suk­ces: mieć dobrą pra­cę i dobry zwią­zek, dużo kasy, być szczu­płym i, na przy­kład, bo to aku­rat bar­dzo mi bli­skie, prze­biec mara­ton, czy też prze­biec ten mara­ton w cza­sie poni­żej 3h. To ...
Czytaj dalej


Człowiek człowiekowi człowiekiem...

22 maja 2016 | 14 komentarzy


Kil­ka tygo­dni temu. Na Face­bo­oku wyska­ku­je mi zdję­cie model­ki Plus Size. Nie, że XXXXXXXL, po pro­stu dziew­czy­ny z nad­wa­gą ubra­nej w kostium kąpie­lo­wy. Czy­tam. Jakaś fir­ma wypu­ści­ła na rynek linię kostiu­mów kąpie­lo­wych dla osób ...
Czytaj dalej


Samotność długodystansowca

16 maja 2016 | 6 komentarzy


Inter­net pełen jest uśmiech­nię­tych zdjęć ludzi osią­ga­ją­cych suk­ce­sy. Jeden otwo­rzył wła­sny biz­nes i zara­bia kro­cie, dru­gi schudł 50kg, trze­ci wła­śnie zła­mał barie­rę 3h w mara­to­nie. Czwar­ty miał nie cho­dzić, a spraw­no­ścią nie u...
Czytaj dalej


Ograniczenia

27 marca 2016 | 1 komentarz


Odkąd pamię­tam nie­na­wi­dzi­łam ogra­ni­czeń. Kie­dy mia­łam parę­na­ście lat uzna­łam, że chcę pisać wywia­dy dla jed­ne­go z maga­zy­nów dla mło­dzie­ży. Na pierw­szy z nich musia­łam poje­chać na dru­gi koniec War­sza­wy, jakieś 25km, a mój ojci...
Czytaj dalej


Nie warto

6 lutego 2016 | 14 komentarzy


Gdzieś w inter­ne­cie krą­ży moty­wa­cyj­ny obra­zek z cyta­tem „Za rok o tej porze będziesz żało­wać, że nie zaczą­łeś rok temu”. Powiem wię­cej. Jest duża szan­sa, że za pięć, dzie­sięć i pięt­na­ście lat też będziesz żało­wać. Prę­dzej, czy póź­ni...
Czytaj dalej
Doing things changes things.