Pamiątki

9 listopada 2015 | 6 komentarzy


Było let­nie popo­łu­dnie, jed­no z tych naj­go­ręt­szych w sierp­niu, kie­dy upał dawał się wszyst­kim we zna­ki. Ludzie cho­dzi­li uli­ca­mi trzy­ma­jąc w dło­niach mro­żo­ne her­ba­ty, cole i inne wymyśl­ne napo­je z tej, czy innej mod­nej kawiar­...
Czytaj dalej


Czemu jesz?

8 czerwca 2015 | 13 komentarzy


Jakieś trzy lata temu poszłam pierw­szy raz do psy­cho­lo­ga. Opo­wia­da­łam mu o róż­nych rze­czach, któ­re uwa­ża­łam, że są moimi pro­ble­ma­mi, któ­re mi cią­ży­ły, spra­wia­ły ból. A on, jak­by nigdy nic, zapy­tał w któ­rymś momen­cie: czy Pani ...
Czytaj dalej
Doing things changes things.