No coś Ty…: Chicago Marathon 2018...

18 listopada 2018 | 4 komentarze


Mia­łam już ruszać w dro­gę do hoste­lu w oko­li­cy star­tu, ale nadal nie byłam spa­ko­wa­na. Moja gło­wa się wyłą­czy­ła, pako­wa­łam się i roz­pa­ko­wy­wa­łam, żeby spraw­dzić, czy zabra­łam wszyst­ko, co potrzeb­ne – i tak kil­ka razy. Za każ­dym...
Czytaj dalej


Statua Radości: TCS New York City ...

26 listopada 2017 | 7 komentarzy


Welco­me, Win­ners! Dziś zosta­nie­cie nowo­jor­ski­mi mara­toń­czy­ka­mi! – to pierw­sze sło­wa, któ­re dotar­ły do mnie po opusz­cze­niu auto­bu­su na Sta­ten Island. Zapo­mnia­łam tam, że w Pol­sce toczy się dys­ku­sja o tym, kto może czuć się zwy...
Czytaj dalej


Profesor serca i rozsądku: Półmara...

3 kwietnia 2017 | 12 komentarzy


Nie do wia­ry, że znów mi się to zda­rza. Budzę się rano z cięż­kim ser­cem, nadal nie wiem co robić, ale auto­ma­tycz­nie zakła­dam swo­je ulu­bio­ne ciu­chy do bie­ga­nia, skar­pet­ki, na koniec buty. Do ple­ca­ka paku­ję ubra­nia na zmia­nę i wych...
Czytaj dalej


Daleko od domu: poza strefą komfor...

11 grudnia 2016 | 2 komentarze


Wyda­wało mi się, że wszyst­ko jest w porząd­ku, tre­ning jak tre­ning, dzień jak co dzień, wpi­suję w Gar­mina i idę. Tyl­ko jakoś nie mogłam się zebrać, ubra­nia tajem­ni­czo zni­kały, zega­rek nie chciał zadzia­łać, nie mogłam wgrać do nie­go tre­...
Czytaj dalej


Wszyscy leżymy w rynsztoku, ale ni...

11 października 2016 | 8 komentarzy


Dzień przed Mara­to­nem War­szaw­skim poja­wi­łam się na tar­gach EXPO i kie­dy po kil­ku minu­tach błą­dze­nia dotar­łam do sto­iska moich kole­gów z Kingrunner’a, oczy zaszkli­ły mi się bar­dzo wyraź­nie. Miko­łaj zapy­tał, czy jestem cho­ra, a Jam...
Czytaj dalej


Twoje marzenia są bez sensu i ja C...

30 sierpnia 2016 | 2 komentarze


Od daw­na wie­rzę, że war­tość rze­czom i wyda­rze­niom nada­je­my my. Kie­dy zaczy­na­łam pra­cę i zaj­mo­wa­łam się m.in. pako­wa­niem teczek na kon­fe­ren­cję, co teo­re­tycz­nie nie było zaję­ciem wyma­ga­ją­cym szcze­gól­nej elo­kwen­cji, pomy­ś...
Czytaj dalej


Jeśli straciłeś wiarę w ludzi – id...

10 maja 2016 | 6 komentarzy


Sta­łam tam, w tłu­mie 10.000 ludzi przed któ­ry­mi do poko­na­nia była 10-kilo­me­tro­wa tra­sa. Z dru­giej stro­ny uli­cy znaj­do­wa­ło się czo­ło mara­to­nu. Ruszy­li­śmy bijąc bra­wo mara­toń­czy­kom i przy­bi­ja­jąc sobie piąt­ki. Naj­pięk­niej­...
Czytaj dalej


Tak po prostu jest z miłością

13 kwietnia 2016 | 4 komentarze


Pod koniec sobot­nie­go spo­tka­nia w ramach bie­go­wych inspi­ra­cji maga­zy­nu Bie­ga­nie z sali padło pyta­nie: a dla­cze­go aku­rat bie­ga­nie? Nigdy dotąd się nad tym nie zasta­na­wia­łam. Odpo­wie­dzia­łam, zgod­nie z praw­dą, że nie wiem. Że t...
Czytaj dalej
Doing things changes things.