Czego nauczyłam się od dziecka

1 czerwca 2015 | 6 komentarzy


Nie­ba­wem minie 17 mie­się­cy, odkąd na świe­cie poja­wi­ła się Jagna, moja bra­ta­ni­ca, a ja zapo­mnia­łam o wszyst­kim, co było w rela­cjach dzie­ci-ja do tej pory – że się dzie­ci bałam, że one mnie chy­ba też, że wła­ści­wie to temat był mi obc...
Czytaj dalej


Co TY zmieniłaś?

22 marca 2015 | 4 komentarze


Kie­dy trzy lata temu zaczy­na­łam moją dro­gę do zmian, cho­dzi­łam na coty­go­dnio­we spo­tka­nia w gru­pie osób z podob­ny­mi do moich pro­ble­ma­mi. Na począt­ku szcze­rze tych spo­tkań nie­na­wi­dzi­łam. Bałam się mówić wśród ludzi, cięż­ko było...
Czytaj dalej
Doing things changes things.