Ograniczenia

27 marca 2016 | 1 komentarz


Odkąd pamię­tam nie­na­wi­dzi­łam ogra­ni­czeń. Kie­dy mia­łam parę­na­ście lat uzna­łam, że chcę pisać wywia­dy dla jed­ne­go z maga­zy­nów dla mło­dzie­ży. Na pierw­szy z nich musia­łam poje­chać na dru­gi koniec War­sza­wy, jakieś 25km, a mój ojci...
Czytaj dalej


Zwycięzca

20 września 2015 | 1 komentarz


O Dar­ku chcia­łam napi­sać od daw­na, ale cią­gle nie mogłam wymy­ślić tek­stu, któ­ry nie epa­to­wał­by tona­mi emo­cji i nie był jakoś nachal­nie łza­wy. Nadal go nie wymy­śli­łam, więc będę impro­wi­zo­wa­ła. Chcę, żeby był pre­zen­tem dla Dar­ka...
Czytaj dalej
Doing things changes things.