Jeśli straciłeś wiarę w ludzi – id...

10 maja 2016 | 6 komentarzy


Sta­łam tam, w tłu­mie 10.000 ludzi przed któ­ry­mi do poko­na­nia była 10-kilo­me­tro­wa tra­sa. Z dru­giej stro­ny uli­cy znaj­do­wa­ło się czo­ło mara­to­nu. Ruszy­li­śmy bijąc bra­wo mara­toń­czy­kom i przy­bi­ja­jąc sobie piąt­ki. Naj­pięk­niej­...
Czytaj dalej


Love actually is all around

20 grudnia 2015 | 1 komentarz


Czy kojarzycie pierwszą scenę z filmu Love Actually (To właśnie miłość)? Tę, w której oglądamy ludzi witających się ze sobą w strefie przylotów na lotnisku, a narrator wypowiada słowa, które cytuję powyżej? Jeśli nie – obejrzyjcie ją TU. Bo o niej bę...
Czytaj dalej


Król dwóch biegunów

23 czerwca 2015 | 1 komentarz


W dale­kim kra­ju żył sobie kie­dyś zamoż­ny król. Był on dobry, ale miał jeden pro­blem – posia­dał dwie oso­bo­wo­ści. Bywa­ły dni, kie­dy budził się szczę­śli­wy, pełen rado­ści i eufo­rii. Takie dni, już od świ­tu, wyda­wa­ły się cudow­ne. Ogro­d...
Czytaj dalej


Co TY zmieniłaś?

22 marca 2015 | 4 komentarze


Kie­dy trzy lata temu zaczy­na­łam moją dro­gę do zmian, cho­dzi­łam na coty­go­dnio­we spo­tka­nia w gru­pie osób z podob­ny­mi do moich pro­ble­ma­mi. Na począt­ku szcze­rze tych spo­tkań nie­na­wi­dzi­łam. Bałam się mówić wśród ludzi, cięż­ko było...
Czytaj dalej
Doing things changes things.