Ten blog jest dla ludzi, któ­rzy szu­ka­ją inspi­ra­cji do zmian. Sądząc ze sta­ty­styk – jest ich cał­kiem spo­ra gru­pa :). Jeśli pod­czas wizy­ty na aniazmienia.pl odniosłeś/aś wra­że­nie, że może­my razem zro­bić coś faj­ne­go – koniecz­nie daj mi znać!

Do tej pory popro­wa­dzi­łam 3 bar­dzo dobrze przy­ję­te pre­zen­ta­cje:
Sport w pro­ce­sie zmia­ny – pod­czas kon­fe­ren­cji na Poli­tech­ni­ce Kosza­liń­skiej,
O bie­ga­niu, któ­re nauczy­ło mnie wygry­wać – pod­czas semi­na­riów Maga­zy­nu Bie­ga­nie przed Pół­ma­ra­to­nem War­szaw­skim 2016,
Co TY zmie­ni­łaś, czy­li jak zmie­nić marze­nie w cel i co zro­bić, aby go zre­ali­zo­wać – pod­czas kon­fe­ren­cji Kobie­ty Róż­nie.

Chęt­nie powtó­rzę te doświad­cze­nia, napi­szę recen­zję (ale zawsze szcze­rą!) i omó­wię wszel­kie inne pomy­sły na aktyw­no­ści zwią­za­ne z tema­ty­ką moje­go blo­ga.

Skon­tak­tuj się ze mną na Face­bo­oku lub TU.

Doing things changes things.