Pytanie na śniadanie po raz drugi

18 listopada 2017 | Brak komentarzy


Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek...
Czytaj dalej


Pytanie na śniadanie

21 września 2017 | Brak komentarzy


Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek...
Czytaj dalej


Reportaż w TVN Meteo Active

24 listopada 2015 | Brak komentarzy


Zapra­szam do obej­rze­nia 20-minu­to­we­go repor­ta­żu na temat mojej zmia­ny, któ­ry poja­wił się na ante­nie TVN Meteo Acti­ve. Dla­cze­go? Jak? Jak zaczę­łam? Co dalej? O tym wszyst­kim sta­ra­łam się w nim opo­wie­dzieć. Tu możesz obej­rzeć mate...
Czytaj dalej


Ania zmienia w Dzień dobry TVN

28 kwietnia 2015 | Brak komentarzy


Poni­żej znaj­dzie­cie krót­ki repor­taż na temat mojej zmia­ny i roz­mo­wę na żywo w stu­diu Dzień dobry TVN. Choć cykl Odważ(e)ni jest dedy­ko­wa­ny odchu­dza­niu, a czas był moc­no ogra­ni­czo­ny, to myślę, że uda­ło mi się prze­my­cić w nim tro­c...
Czytaj dalej
Doing things changes things.