Koło

17 czerwca 2015 | 4 komentarze


Ktoś tutaj był i był, a potem nagle znik­nął i upo­rczy­wie go nie ma… Wczo­raj, kil­ka minut po 16, w moim domu nagle zro­bi­ło się cicho. 13 lat temu wypro­wa­dzi­łam się z domu rodzin­ne­go i uro­dzi­li się Pumer i Biber, dwaj koci bra­cia. Czar­n...
Czytaj dalej


Przymierzalnia

27 maja 2015 | 7 komentarzy


W lutym wybra­łam się z mamą na zaku­py. Nie­ustan­nie mam kło­pot z ubra­nia­mi – co kupię, to jest za chwi­lę za duże. Tak było i z kolej­ny­mi dżin­sa­mi. Od lat nie­na­wi­dzi­łam zaku­pów ubra­nio­wych. OK, w ogó­le nie prze­pa­dam za zaku­pa­mi,...
Czytaj dalej


Puść tę skałę

25 maja 2015 | 4 komentarze


Mia­łam kie­dyś przy­ja­cie­la, któ­ry mawiał do mnie: Anuś, puść tę ska­łę. Kie­dy wpa­dłam na pomysł bie­ga­nia z tre­ne­rem, cho­dzi­ło mi głów­nie o to, że sama się na tym nie znam, a truch­ta­jąc sobie według wła­sne­go pomy­słu nie robię szcze­...
Czytaj dalej


A Ciebie kto nauczył, że nie dasz ...

17 maja 2015 | 9 komentarzy


Pod­czas jed­ne­go z bie­gów zetknę­łam się z dwo­ma, bar­dzo odle­gły­mi od sie­bie świa­ta­mi. Na naj­krót­szej tra­sie star­to­wa­li nie tyl­ko doro­śli, ale tak­że dzie­ci. Na star­cie peł­no było poubie­ra­nych w kolo­ro­we, spor­to­we wdzian­ka...
Czytaj dalej


Pożegnanie z…

22 marca 2015 | 5 komentarzy


Zbie­ra­łam się aby to zro­bić od kil­ku tygo­dni. Cią­gle za mało cza­su, cią­gle coś sta­ło na prze­szko­dzie. Rano wiel­ka iry­ta­cja pomie­sza­na ze śmie­chem – kie­dy z sza­fy peł­nej ubrań wycią­ga­łam bluz­kę, któ­ra wyglą­da­ła na mnie jak su...
Czytaj dalej


Kraków Business Run, 13.09.2014

22 marca 2015 | 2 komentarze


Zda­rzy­ło mi się dziś coś nie­sa­mo­wi­te­go. Tzn. ja to zda­rzy­łam, dokład­niej mówiąc. Kie­dy dosta­łam maila z pyta­niem, czy pobie­gnę w szta­fe­cie z teamem Dar­ka Stry­chal­skie­go, oczy­wi­ście bar­dzo chcia­łam, ale jesz­cze bar­dziej się b...
Czytaj dalej
Doing things changes things.