Pożegnanie z…

22 marca 2015 | 5 komentarzy


Zbie­ra­łam się aby to zro­bić od kil­ku tygo­dni. Cią­gle za mało cza­su, cią­gle coś sta­ło na prze­szko­dzie. Rano wiel­ka iry­ta­cja pomie­sza­na ze śmie­chem – kie­dy z sza­fy peł­nej ubrań wycią­ga­łam bluz­kę, któ­ra wyglą­da­ła na mnie jak su...
Czytaj dalej


Kraków Business Run, 13.09.2014

22 marca 2015 | 2 komentarze


Zda­rzy­ło mi się dziś coś nie­sa­mo­wi­te­go. Tzn. ja to zda­rzy­łam, dokład­niej mówiąc. Kie­dy dosta­łam maila z pyta­niem, czy pobie­gnę w szta­fe­cie z teamem Dar­ka Stry­chal­skie­go, oczy­wi­ście bar­dzo chcia­łam, ale jesz­cze bar­dziej się b...
Czytaj dalej
Doing things changes things.