Marzenia nie wiedzą, że powinny by...

12 czerwca 2016 | 3 komentarze


Wcho­dzi­li­śmy pod górę w dość żwa­wym tem­pie, tro­chę przy oka­zji sapiąc, ale też w mia­rę swo­bod­nie roz­ma­wia­jąc. Kamyk po kamy­ku, krok po kro­ku, zda­nie po zda­niu. Przez dłuż­szą czę­ść tra­sy widzie­li­śmy głów­nie drze­wa, ale po kil­k...
Czytaj dalej


Nie ma sukcesów z odroczoną płatno...

5 czerwca 2016 | 6 komentarzy


Praw­do­po­dob­nie każ­dy chciał­by odnie­ść jakiś suk­ces: mieć dobrą pra­cę i dobry zwią­zek, dużo kasy, być szczu­płym i, na przy­kład, bo to aku­rat bar­dzo mi bli­skie, prze­biec mara­ton, czy też prze­biec ten mara­ton w cza­sie poni­żej 3h. To...
Czytaj dalej


Impulsy

29 maja 2016 | 15 komentarzy


Nie wiem, czy wie­rzę w przy­pad­ki, nie­mniej nie mam wąt­pli­wo­ści, że cza­sem w odpo­wied­nim miej­scu, w odpo­wied­nim cza­sie poja­wia­ją się impul­sy. Punk­ty zwrot­ne, mniej­sze lub więk­sze. Wyda­rze­nia, sło­wa i emo­cje, któ­re spra­wia­ją...
Czytaj dalej


Człowiek człowiekowi człowiekiem...

22 maja 2016 | 14 komentarzy


Kil­ka tygo­dni temu. Na Face­bo­oku wyska­ku­je mi zdję­cie model­ki Plus Size. Nie, że XXXXXXXL, po pro­stu dziew­czy­ny z nad­wa­gą ubra­nej w kostium kąpie­lo­wy. Czy­tam. Jakaś fir­ma wypu­ści­ła na rynek linię kostiu­mów kąpie­lo­wy­ch dla osób...
Czytaj dalej


Samotność długodystansowca

16 maja 2016 | 6 komentarzy


Inter­net pełen jest uśmiech­nię­ty­ch zdjęć ludzi osią­ga­ją­cy­ch suk­ce­sy. Jeden otwo­rzył wła­sny biz­nes i zara­bia kro­cie, dru­gi schu­dł 50kg, trze­ci wła­śnie zła­mał barie­rę 3h w mara­to­nie. Czwar­ty miał nie cho­dzić, a spraw­no­ścią ni...
Czytaj dalej


Chciej więcej, patrz szerzej

17 kwietnia 2016 | 11 komentarzy


Do pod­sta­wów­ki cho­dzi­łam w pew­nej miej­sco­wo­ści pod War­sza­wą. Nie czu­łam się dobrze w żad­nej ze wspo­mnia­ny­ch. Dzie­ci nie lubi­ły mnie, ja za nimi też nie prze­pa­da­łam. Naj­pierw umia­łam wszyst­ko za dobrze i orga­nicz­nie nie zno­s...
Czytaj dalej


Tak po prostu jest z miłością

13 kwietnia 2016 | 4 komentarze


Pod koniec sobot­nie­go spo­tka­nia w rama­ch bie­go­wy­ch inspi­ra­cji maga­zy­nu Bie­ga­nie z sali padło pyta­nie: a dla­cze­go aku­rat bie­ga­nie? Nigdy dotąd się nad tym nie zasta­na­wia­łam. Odpo­wie­dzia­łam, zgod­nie z praw­dą, że nie wiem. Że...
Czytaj dalej


Ograniczenia

27 marca 2016 | 1 komentarz


Odkąd pamię­tam nie­na­wi­dzi­łam ogra­ni­czeń. Kie­dy mia­łam parę­na­ście lat uzna­łam, że chcę pisać wywia­dy dla jed­ne­go z maga­zy­nów dla mło­dzie­ży. Na pierw­szy z nich musia­łam poje­chać na dru­gi koniec War­sza­wy, jakieś 25km, a mój ojci...
Czytaj dalej
Doing things changes things.