Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek Czytaj dalej
Ten dosko­na­ły wywiad prze­pro­wa­dzi­ła moja przy­ja­ciół­ka, Mar­ta Mala­r­ska-Wal­czak. Pier­wot­nie opu­bli­ko­wa­ny został na por­ta­lu dlaurody.pl *** Zro­zu­mieć nie­płod­ność, czy­li jak nie wsty­dzić się mówić o cho­ro­bie, jak sobie pomóc i funk­cjo­no­wać w spo­łecz­no­ści, któ­ra nie zawsze nas rozu­mie – roz­mo­wa z Panią psy­cho­log Doro­tą Gaw­li­kow­ską. W Pol­sce żyje ogrom­na licz­ba osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem nie­płod­no­ści. Jestem jed­ną z nich.… Czytaj dalej

TV

Pytanie na śniadanie

21 września 2017
Mate­riał do obej­rze­nia po klik­nię­ciu w obra­zek Czytaj dalej

Motywacja

Nie Twoja wina

10 września 2017
Odkąd pamię­tam lubi­łam być odpo­wie­dzial­na. Jesz­cze kie­dy byłam dziec­kiem, nauczy­ciel­ki wycho­dząc z sali na chwi­lę, pro­si­ły o to, żebym pil­no­wa­ła porząd­ku. Nie czu­łam się z tym zbyt dobrze, bo z oczy­wi­stych przy­czyn sytu­acja gene­ro­wa­ła napię­cie mię­dzy gru­pą, a mną, ale też zawsze lubi­łam być odpo­wie­dzial­na, dbać o innych i w jakiś spo­sób ich pro­wa­dzić. Tego zaczę­łam się uczyć bar­dzo szyb­ko.… Czytaj dalej

Kryzysy

Musi się wyboleć

27 sierpnia 2017
„Ale to może dobrze, że masz tak dużo pra­cy, przy­naj­mniej za dużo nie myślisz o tym, co się dzie­je”, usły­sza­łam wie­lo­krot­nie w cią­gu ostat­nich tygo­dni. *** W dobie moty­wa­cyj­nych memów,  filo­zo­fii suk­ce­su,  wiecz­ne­go opty­mi­zmu i pozy­tyw­ne­go podej­ścia do życia bra­ku­je, przy­naj­mniej mnie, mowy o tym, że cza­sem napraw­dę bywa w naszym życiu źle i że to jest nor­mal­ne. Że są… Czytaj dalej

rozmyślANIA

Powiem Ci prawdę

13 sierpnia 2017
Czy jeste­ście goto­wi, aby poznać praw­dę? — zapy­ta­ła kobie­ta, któ­ra z ramie­nia innej fir­my mia­ła prze­pro­wa­dzić u nas bada­nie nazy­wa­ne „Oce­na 360 stop­ni”. To oce­na, w któ­rej bio­rą udział współ­pra­cow­ni­cy, pod­wład­ni, prze­ło­że­ni i któ­ra ma dać – jak naj­bar­dziej obiek­tyw­ny – obraz naszych kom­pe­ten­cji w zesta­wie­niu z tym, jak sami sie­bie oce­nia­my. Brzmi faj­nie, pomy­śla­łam, dowiem się, jak widzą mnie… Czytaj dalej

rozmyślANIA

Część Ciebie

3 sierpnia 2017
Być może budzisz się rano w ponie­dzia­łek, czy np. śro­dę, nie­za­do­wo­lo­ny, że znów trze­ba iść do pra­cy. Może masz pro­jekt do skoń­cze­nia, albo wiesz, że  znów poja­wią się nie­za­do­wo­le­ni klien­ci, albo cokol­wiek inne­go, co w tym momen­cie wyda­je Ci się, i mnie prze­cież też, tak sza­le­nie waż­ne, że sku­piasz myśli tyl­ko na tym. Wszyst­kie emo­cje wędru­ją wła­śnie w kie­run­ku okrut­ne­go… Czytaj dalej

Historie

(nie) bój się

11 czerwca 2017
Ktoś mnie zapy­tał ostat­nio, co w życiu odło­ży­łam na póź­niej. Na ten moment, kie­dy już będę wystar­cza­ją­co dobra, wystar­cza­ją­co pew­na, że dam radę, no i oczy­wi­ście wystar­cza­ją­co szczu­pła. Kie­dy już nie będę musia­ła się nicze­go oba­wiać i pój­dę, po pro­stu, jak po swo­je. Kie­dy teraz o tym myślę, mam wra­że­nie, że musia­łam, w moim mnie­ma­niu, na wszyst­ko zasłu­żyć. Nie jestem… Czytaj dalej


Doing things changes things.