Wybory

28 czerwca 2015 | 7 komentarzy


W pią­tek pla­no­wa­łam iść na kon­cert nad Wisłą. Ład­na pogo­da, począ­tek week­en­du, lubia­na prze­ze mnie artyst­ka. Nie poszłam. Mia­łam do zro­bie­nia tre­ning. Pla­no­wa­łam go na rano, ale zaspa­łam, więc auto­ma­tycz­nie prze­su­nął się na ...
Czytaj dalej


Czemu jesz?

8 czerwca 2015 | 13 komentarzy


Jakieś trzy lata temu poszłam pierw­szy raz do psy­cho­lo­ga. Opo­wia­da­łam mu o róż­nych rze­czach, któ­re uwa­ża­łam, że są moimi pro­ble­ma­mi, któ­re mi cią­ży­ły, spra­wia­ły ból. A on, jak­by nigdy nic, zapy­tał w któ­rymś momen­cie: czy Pani ...
Czytaj dalej


Przymierzalnia

27 maja 2015 | 7 komentarzy


W lutym wybra­łam się z mamą na zaku­py. Nie­ustan­nie mam kło­pot z ubra­nia­mi – co kupię, to jest za chwi­lę za duże. Tak było i z kolej­ny­mi dżin­sa­mi. Od lat nie­na­wi­dzi­łam zaku­pów ubra­nio­wych. OK, w ogó­le nie prze­pa­dam za zaku­pa­mi,...
Czytaj dalej


A Ciebie kto nauczył, że nie dasz ...

17 maja 2015 | 9 komentarzy


Pod­czas jed­ne­go z bie­gów zetknę­łam się z dwo­ma, bar­dzo odle­gły­mi od sie­bie świa­ta­mi. Na naj­krót­szej tra­sie star­to­wa­li nie tyl­ko doro­śli, ale tak­że dzie­ci. Na star­cie peł­no było poubie­ra­nych w kolo­ro­we, spor­to­we wdzian­ka...
Czytaj dalej


Nie wydaje Ci się

10 maja 2015 | 2 komentarze


Pod­czas mojej nie­daw­nej wizy­ty w stu­diu Dzień dobry TVN opo­wie­dzia­łam o tym, jak cza­sa­mi trud­ne jest dla czło­wie­ka o ponad­stan­dar­do­wych wymia­rach roz­po­czę­cie upra­wia­nia spor­tu. Ludzie wyty­ka­ją pal­ca­mi, kpią, obra­ża­ją. Ki...
Czytaj dalej


Z kim walczysz?

3 maja 2015 | 7 komentarzy


3 lata temu, kie­dy zaczy­na­łam ukła­dać sobie w gło­wie to całe zmie­nia­nie nie wie­dzia­łam dokład­nie co i jak zro­bię. Ale wie­dzia­łam jed­no – że nie chcę już wal­czyć. Mia­łam za sobą kil­ka napraw­dę trud­nych lat. Nie­ła­twych prze­żyć. Wa...
Czytaj dalej


Kiedy burzę mury

21 kwietnia 2015 | 2 komentarze


Przez ileś lat wie­le rze­czy było dla mnie nie­do­stęp­nych. Zjeż­dżal­nie na base­nach, par­ki lino­we, bie­ga­nie, tenis, rower i cała masa innych. Czę­ścio­wo – obiek­tyw­nie, po pro­stu nie dała­bym rady z nich korzy­stać. A czę­ścio­wo dla­te­g...
Czytaj dalej


Co TY zmieniłaś?

22 marca 2015 | 4 komentarze


Kie­dy trzy lata temu zaczy­na­łam moją dro­gę do zmian, cho­dzi­łam na coty­go­dnio­we spo­tka­nia w gru­pie osób z podob­ny­mi do moich pro­ble­ma­mi. Na począt­ku szcze­rze tych spo­tkań nie­na­wi­dzi­łam. Bałam się mówić wśród ludzi, cięż­ko było...
Czytaj dalej
Doing things changes things.