Powinieneś? (NIEmotywacja)

10 stycznia 2016 | 3 komentarze


Mamy poło­wę stycz­nia. Więk­szo­ść z nas zro­bi­ła pew­nie jakieś posta­no­wie­nia, pod­ję­ła decy­zje. Czę­ść zaczę­ła sta­wiać kolej­ne kro­ki w kie­run­ku zre­ali­zo­wa­nia swo­ich pomy­słów, czę­ść upa­dła po dwó­ch dnia­ch, czy tygo­dniu, jesz­...
Czytaj dalej


Kryzysy cz. 3: zdrowy środek

14 listopada 2015 | 2 komentarze


W cią­gu ostat­ni­ch kil­ku tygo­dni na wie­lu pro­fi­la­ch i fora­ch poświę­co­ny­ch odchu­dza­niu zawrza­ło. Oto aktor­ka Domi­ni­ka Gwit, któ­ra schu­dła 50kg i opo­wia­da­ła o tym publicz­nie, naj­wy­raź­niej znów przy­bra­ła na wadze. Histo­ria,...
Czytaj dalej


Kryzysy cz.2, czyli o wstawaniu z&...

1 listopada 2015 | 6 komentarzy


Pierw­szy tek­st o trud­no­ścia­ch pisa­łam będąc w dobrej for­mie, w dobrym nastro­ju i jedy­nie wspo­mi­na­jąc gor­sze chwi­le z ostat­ni­ch mie­się­cy. Tym razem jest ina­czej, bo dotknął mnie naj­więk­szy kry­zys jaki zano­to­wa­łam w cią­gu osta...
Czytaj dalej


Czasem jest ciężko: kryzysy

14 września 2015 | 6 komentarzy


Jeśli sta­je­sz na wadze i widzi­sz nie­mal­że swój numer tele­fo­nu, jeśli patrzy­sz w lustro i widzi­sz dużo sie­bie, dużo za dużo sie­bie, a wyobra­ża­sz sobie sie­bie zupeł­nie inne­go, to praw­do­po­dob­nie pierw­szy, dru­gi, czy osiem­na­sty ra...
Czytaj dalej


Przystanki

23 sierpnia 2015 | 10 komentarzy


Kie­dy szu­ka­my cze­goś, cze­go nie ma w zasię­gu wzro­ku, moja mała bra­ta­ni­ca pod­no­si rącz­ki w geście bez­rad­no­ści, robi rów­nie bez­rad­ną minę i oznaj­mia: NIE MA. Nie pła­cze, nie histe­ry­zu­je, z pew­nym roz­cza­ro­wa­niem stwier­dza f...
Czytaj dalej


Nie wydaje Ci się

10 maja 2015 | 2 komentarze


Pod­czas mojej nie­daw­nej wizy­ty w stu­diu Dzień dobry TVN opo­wie­dzia­łam o tym, jak cza­sa­mi trud­ne jest dla czło­wie­ka o ponad­stan­dar­do­wy­ch wymia­ra­ch roz­po­czę­cie upra­wia­nia spor­tu. Ludzie wyty­ka­ją pal­ca­mi, kpią, obra­ża­ją. ...
Czytaj dalej
Doing things changes things.