I Bieg Noworoczny, 1.01.2015

22 marca 2015 | 1 komentarz


Dokład­nie rok temu po raz pierw­szy wyszłam na spa­cer. Na spa­cer, bo nie wie­dzia­łam, co inne­go mogła­bym robić. Chcia­łam zmia­ny, ale nie bar­dzo wie­dzia­łam jak się za nią zabrać. Posta­no­wi­łam po pro­stu wyj­ść. Pamię­tam, że było zim­no ...
Czytaj dalej


Kraków Business Run, 13.09.2014

22 marca 2015 | 2 komentarze


Zda­rzy­ło mi się dziś coś nie­sa­mo­wi­te­go. Tzn. ja to zda­rzy­łam, dokład­niej mówiąc. Kie­dy dosta­łam maila z pyta­niem, czy pobie­gnę w szta­fe­cie z teamem Dar­ka Stry­chal­skie­go, oczy­wi­ście bar­dzo chcia­łam, ale jesz­cze bar­dziej się b...
Czytaj dalej
Doing things changes things.